1. Copyright 2004-15 DYNAMIS. Tots els drets reservats

2. Avís Legal

www.dynamislab.com és un domini a Internet, que conté un portal o pàgina web titularitat de Promoció dels valors ambientals S.L. (B-17798893), amb domicili corporatiu al C. Emili Grahit 91 17003 de Girona, i amb l’adreça general de correu electrònic estrategia@ dynamislab.com 

La pàgina web de DYNAMIS, Promoció dels valors ambientals S.L., d’ara endavant DYNAMIS, té per objecte facilitar al ciutadà i als seus associats informació relativa a les seves activitats corporatives i als serveis que ofereix, així com proporcionar serveis a distància a aquests últims per permetre’ls estalviar temps en desplaçaments i gestions telefòniques amb les diferents àrees de Dynamis.

Amb aquesta pàgina web, DYNAMIS pretén prestar un servei útil, i és per això que els suggeriments dels usuaris són benvinguts. Ara bé, si no està d’acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest avís, haurà de deixar d’utilitzar la pàgina web de DYNAMIS, donat que l’accés a la pàgina implica l’acceptació de les mateixes sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades per el mer ús dels citats serveis.

Condicions d’utilització del portal

Les condicions establertes a continuació regulen l’ús permès de la pàgina web www.dynamislab.com .

1. Accés. Determinades parts de la pàgina web tenen l’accés reservat als clients o als propis membres de DYNAMIS, mitjançant un identificador d’usuari i una contrasenya. Els usuaris no associats poden visitar les seccions públiques del portal, sense intentar l’accés a les seccions d’accés restringit, llevat que els hagi estat autoritzat mitjançant l’assignació d’un identificador d’usuari i una contrasenya.

2. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors en l’accés. DYNAMIS es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

DYNAMIS no és responsable de les fallades que es produeixin en les comunicacions, sense garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis, i és per això que DYNAMIS no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o al seu contingut. DYNAMIS portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a reparar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

3. Propietat intel·lectual. Llevat d’indicació expressa, el contingut de la pàgina web, imatges, textos i dades, són propietat de DYNAMIS. Així mateix, és propietat de DYNAMIS el seu disseny i estructura de navegació. Correspon a DYNAMIS l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Tot aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, inclús penals.

Llicència Creative Commons

Tots els continguts de la pàgina web, imatges, textos i dades son publicats sota la llicencia Creative Commons 2.5 Reconeixament-NoComercial que es pot consultar a la direcció http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/deed.ca.

La consulta o descàrrega de continguts de la pàgina o de qualsevol software no implicarà la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els mateixos.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines pels canals expressament proposats a tal fi, tal com suggeriments o idees, es considerarà cedida a títol gratuït. No enviï informació que no pugui ser tractada d’aquesta forma.

DYNAMIS no es responsabilitza ni es vincula a cap dels comentaris enviats pels usuaris i es reserva el dret de modificar, esborrar o no publicar qualsevol dels comentaris enviats.

4. Seguretat. DYNAMIS, conscient dels riscos derivats d’enfrontar-se als nous reptes que suposa estendre els seus serveis a través d’Internet, ha disposat d’exigents mesures de seguretat per reduir aquests riscos.

No obstant això, DYNAMIS no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, i és per això que exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware), documents electrònics i fitxers de l’usuari o de qualsevol tercer, inclús els que es produeixin en els serveis prestats per tercers a través d’aquest portal.

Els usuaris queden informats de què la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. L’usuari i DYNAMIS s’exoneren mútuament de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora de la mateixa, l’error o la intercepció de les comunicacions.

5. Continguts i pàgines enllaçades. La informació continguda en aquesta web té caràcter merament informatiu, i, en cap cas, constitueix assessorament professional. La política de DYNAMIS és tractar que els continguts estiguin sempre actualitzats, però pot succeir que no ho estiguin, especialment els de caràcter normatiu.

La funció dels links, o Enllaços, que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar o completar les dades ofertes en aquesta pàgina. DYNAMIS no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests Enllaços.

En tot cas, DYNAMIS no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts Enllaçats des de la seva pàgina web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Encara que els Enllaços són supervisats regularment per tal que res no succeeixi, en el cas de què qualsevol usuari o un tercer considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines Enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d’un tercer, es prega que es comuniqui immediatament aquesta circumstància a DYNAMIS Carrer Emili Grahit 91 de Girona , o enviant un correu electrònic a estrategia@dynamislab.com , i especialment si els Enllaços consisteixen en:
– Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.
– Activitats o continguts que violen drets de propietat intel·lectual o industrial.
– Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
– Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, el principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

6. Protecció de dades personals. Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

DYNAMIS tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquesta web complint amb la normativa vigent sobre protecció de dades. Així:
– la inclusió en fitxers és absolutament voluntària i és degudament anunciada;
– los dades només seran utilitzades per a la finalitat per a la qual s’hagin recollit;
– totes les persones que s’incorporin al fitxer creat podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la forma prevista per la normativa vigent de protecció de dades.

Llevat d’indicació en diferent sentit, el responsable del tractament serà DYNAMIS,  a l’adreça de correu electrònic estrategia@dynamislab.com, per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació.

7. Enllaç de tercers a la web www.dynamislab.com: Cal que tot Enllaç de tercers a la web ho sigui a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la web a favor de tercers no autoritzats.

8. Responsabilitats. DYNAMIS no serà, en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes al mateix. Així mateix, d’acord amb l’exposat en aquestes condicions, DYNAMIS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o als seus continguts.

DYNAMIS, per tant, no es responsabilitza de l’ús indegut del portal i dels seus continguts i serveis, ni pot garantir, encara que sigui el seu ànim, la certesa dels seus continguts. Igualment no garanteix la veracitat dels continguts publicitaris de qualsevol bé, producte o servei anunciat.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que una actitud negligent seva pugui ocasionar a aquest portal.